7.9 NGD Ads:

#Burundi: Ngo Umuntu Akira Cancer y’Ibere Iyo Ayipimishije Kare, Ikavurwa Kare.

Igipimo c’iradio ngo ni kimwe mu bipimo bikoreshwa mu gupima cancer y’ibere.  Umuhinga mu kuvura indwara z’abakenyezi, Gabriel NAHAYO avuga ko hariho ivyuma bapimisha bakagupima umuntu  ata kimenyetso na kimwe kiriho. Ngo hariho ama radio bafata bakabonamwo utuntu twerekena yuko uyo muntu yoba afise cancer y’ibere. Ngo hariho  kandi na n’igipimo ca échographie.

Ngo mugabo mu nyuma icerekana ko umuntu afise cancer y’ibere nuko bapimye igice bari bafitiye amakenga  muri rugagamisha baraheza  bakabona ko hariho cancer y’ibere.

Muganga NAHAYO Gabriel avuga ko mu kuvura cancer y’ibere hariho kubaga ivyo bita gukora. Ngo navyo nyene biri kwinshi. Hari aho bakurayo ibere ryose, hari aho bakurayo igice c’ibere canke bagakurayo aho harwaye honyene bagaca bapima. Ngo kandi barashobora kubaga ibere  hama bagakurana n’amasumbisimbi usanga ari mu kwaha no mw’izosi.

Ngo ubuhinga bw’imishwarara bita radio therapie ngo burafasha ukwo kubaga kugira ngo utuntu twoba twasigaye iruhande canke amasumbisumbi yoba yarafashe umuntu atabizi bashobora kuyavura nayo nyene. Hanyuma inyuma y’iyo mishwarara bakunda gukoresha imiti y’ubumara yo kuvura. Ngo bayita imiti y’ubumara kuko n’imiti iremereye cane usanga yica uduce tw’umubiri tutari duke harimwo nutwo twa cancer. Ibindi bakoresha mu kuvura cancer y’ibere n’imiti isanzwe, kenshi na kenshi bayiha umuntu yarahejeje ubwo buryo bwo kuvura bakamuha kugira ayifate kugira iyo cancer niheze igaruke.

Gukira cancer y’ibere ahanini ngo niyo umuntu yayipimishije kare, ikavugwa kare itarandukira ibindi bice bitandukanye. Ngo mu burundi kenshi bagira ivyo kubaga cane cane, mugabo kubera ko abantu babishoboye babimenyereye ari bake, kugira babibavure barinda kubarungika hanze.

Ku bantu bafise uburyo bakivuriza hanze bakira kurugero rurerure rurenga ibice 80 na 90 kw’ijana, ino mu Burundi ngo iyo cancer ikira nk’ibice 30 kw’ijana iyo muntu ayivuje hakiri kare.

Tubamenyeshe yuko cancer y’ibere iza ubwa kabiri kw’isi yose inyuma ya cancer ya mahaha nkuko muganga Gabriel NAHAYO abisigura, agahamarira abakenyezi ko boza barikorakora kw’ibere kugira bumve ko ata kavyimba boba bafise.

7.3 MTM Ads:

About Sandrine Josée BAHATI

Sandine Josée BAHATI ni umumenyeshamakuru wa Journal Magara Times na Radio Magara Times FM. Aho, BAHATI Amenyesha amakuru ajanye n'Amagara (Santé) hamwe n'amakuru ajanye n'Indero (Education) n'ayajanye n'Imibano (Relations). Mwandikire kuri: bjsandrine@magaratimes.com

Check Also

Igikombe citiriwe Umukuru w’Igihugu: Inkino zigice ca kabiri.

Umurwi wa Bumamuru FC usanzwe ufise igikombe citiriwe Umukuru w’Igihugu co mu mwaka uheze uzotana …

Magara Young Boys tupaaaaa? Ndaniiiiii.

Magara Young Boys tupaaaaa? Ndaniiiiii. Ubwo n’ubutumwa bwo gukeza umurwi wa Magara Young Boys buhejeje …

7.2 NGD Ads: